Nabór i rekrutacja

Na studia podyplomowe ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH są przyjmowani absolwenci studiów wyższych, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich.

Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

I tura rekrutacji trwa od 15 lipca do 30 września 2022 r.

O przyjęciu na listę kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem spełnienia wymagań formalnych związanych z ubieganiem się o przyjęcie na studia podyplomowe, jest złożenie kompletu dokumentów w postaci:

1)    podania o przyjęcie na studia podyplomowe,

2)    kwestionariusza osobowego,

3)    kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał należy przedłożyć do wglądu,

4)    2 fotografii o wymiarach 35x45 mm,

5) innych dokumentów wymienionych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

Wzory podania i kwestionariusza osobowego, można pobrać ze strony internetowej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w zakładce studia podyplomowe.

Rekrutacja na studia podyplomowe obejmuje ocenę formalną dostarczonych dokumentów i utworzenie listy rankingowej, która po zatwierdzeniu przez Kierownika studiów jest podawana do wiadomości Kandydatów.

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby Kandydatów niż przyjęte wymagane minimum (15 osób), edycja studiów podyplomowych może nie zostać uruchomiona, o czym niezwłocznie zostaną poinformowane zainteresowane osoby.

Kandydat zostaje Słuchaczem studiów podyplomowych po zawarciu z Uczelnią porozumienia o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne oraz uiszczeniu opłaty. Wysokość opłaty za studia podyplomowe wynosi 4 700 zł od osoby – z możliwością płatności rozłożonych w dwóch równych ratach.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK