Ramowy program

Program studiów obejmuje 226 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych na salach wykładowych lub ćwiczeniowych – głównie w pracowniach komputerowych. Składa się on z 19 modułów, w tym z 18 przedmiotów (118 godzin wykładów i 108 godzin ćwiczeń) i egzaminu dyplomowego. Łączny wymiar punktów ECTS wynosi 30 – po 15 ECTS w każdym semestrze studiów.

W poniższej zamieszczonej tabeli przedstawiono ramowy plan studiów obejmujący semestralny wymiar godzin realizowanych w ramach zorganizowanych zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego oraz uwzględniający wszystkie zaplanowane formy zajęć i ich zaliczeń.

 Przedmioty realizowane na studiach podyplomowych:

Nr

Nazwa przedmiotu

Wymiar
ECTS

Łączny wymiar
godzin zajęć

W tym:

Forma zaliczenia końcowego[1]

Wykłady

Seminaria

Ćwiczenia

Audytoryjne

Specjalistyczne[2]

Semestr studiów 1

01.

Wybrane podstawy prawne i administracyjne

1,0

6

6

0

0

0

E

02.

Planowanie miejscowe i urządzeniowo-rolne

2,0

14

8

0

 6

0

Z

03.

Gospodarka nieruchomościami na obszarach
wiejskich

1,5

8

4

0

0

4

Z

04.

Wybrane zagadnienia gospodarki rolnej i leśnej

2,0

18

8

0

10

0

E

05.

Geodezyjne źródła informacji o obszarach wiejskich
z podstawami GIS

1,5

12

4

0

0

8

Z

06

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

1,0

6

2

0

0

4

Z

07.

Podstawy geodezyjnego urządzania przestrzeni
wiejskiej

1,0

8

8

0

0

0

Z

08.

Geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych

3,0

28

12

0

0

16

E

09.

Wybrane zagadnienia geodezji i kartografii

2,0

16

8

0

0

8

E

Razem w semestrze 1

15

116

60

0

16

40

Semestr studiów 2

10.

Aspekty środowiskowo-krajobrazowe scaleń gruntów

1,5

12

12

0

0

0

E

11.

Aspekty wodne scaleń gruntów

3,0

24

18

0

0

6

E

12.

Ocena oddziaływania scalenia gruntów na środowisko

1,0

4

4

0

0

0

Z

13.

Wybrane działy wyceny nieruchomości na obszarach wiejskich

2,0

18

8

0

0

10

E

14.

Fundusze i programy na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich

1,5

16

8

0

8

0

E

15.

Odnowa i rewitalizacja wsi (smart villages)

1,5

12

4

0

0

8

Z

16.

Socjologia wsi i sztuka argumentacji

1,5

12

4

0

8

0

Z

17.

Ćwiczenia terenowe z geodezyjnego urządzania terenów rolnych

1,0

6

0

0

0

6

Z

18.

Ćwiczenia terenowe z gleboznawczej klasyfikacji gruntów

1,0

6

0

0

0

6

Z

19.

Egzamin dyplomowy

1,0

0

0

0

0

0

E

Razem w semestrze 2

15

110

58

0

16

36

RAZEM DLA CYKLU KSZTAŁCENIA

30

226

118

0

32

76

 [1]     E – egzamin, Z – zaliczenie na ocenę.

[2]     Ćwiczenia specjalistyczne obejmują m.in. ćwiczenia laboratoryjne, warsztatowe, terenowe, projektowe i inne.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK